ചന്ദ്രനിൽ വൈഫൈ! പദ്ധതിയുമായി എലോൺ മസ്‌ക്..

50 വർഷം മുൻപ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീടിത് വരെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നതിനൊരു ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ എലോൺ മസ്‌ക് മാറ്റത്തിന്റെ വഴികളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

Continue reading »